วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

- พระมาลัยพาเที่ยวนรก สวรรค์

ภาพที่ 1 
พระมาลัยเทวะเถระโปรดยมโลก
ซึ่งพระยายมและนายนิริยะบาลไต่สวนผู้ตาย
เปิดบัญชีดู ถ้าทำบุญส่งสวรรค์ ทำบาปส่งนรก


ภาพที่ 2 
โปรดนรกปาณาติบาต
คือผู้ขาดเมตตา กระทำปาณาติบาต
ฆ่าสัตว์ผู้มีคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นต้น ให้เสวยกรรม


ภาพที่ 3
โปรดนรกอทินนาทาน
คือผู้โลภประพฤติอทินนาทาน เช่นลัก ขโมยของพระสงฆ์
หรือฉ้อโกงและทำลายทรัพย์สินผู้มีคุณเป็นต้น


ภาพที่ 4
โปรดนรกกาเม
คือบุพพกรรมสัตว์ที่กระทำกาเมสุมิจฉาจารไว้
ย่อมเสวยผลกุศลกรรมนั้นตามโทษ


ภาพที่ 5
โปรดนรกมุสาวาท
คือเหล่าสัตว์นรกที่มักกล่าวเท็จ หลอกลวง
และด่าว่าบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์เป็นต้น


ภาพที่ 6
โปรดนรกสุรา
คือพวกสัตว์นรกที่เสพย์สุราเป็นอาจิณ ดื่มแล้วด่าว่า
บิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์องคเจ้า ทำร้ายฆ่าฟันเป็นต้น


ภาพที่ 7
สัตว์นรกสั่งพระมาลัย
เพื่อจดจำความทุกข์ทรมานของตน
นำไปบอกแก่ญาติให้ทำบุญแล้วกวาดน้ำ อุทิศกุศลส่งไปให้ด้วย
ภาพที่ 8
กะทาชายถวายดอกบัว 8 ดอกงามโสภา
ปรารถนาพ้นความเข็ญใจ พระมาลัยเทวะเถระจึงนำไปบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์


ภาพที่ 9
พระมาลัยเทวะเถระโปรดสวรรค์
จดจำวิมานเทพบุตร เทพธิดา เมื่อเป็นมนุษย์รักษาศีล
สร้างพระไตรปิฎก โบสถ์ วิหารเป็นต้น


ภาพที่ 10
พระมาลัยบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี
สนทนากับพระอินทร์ และพระศรีอารย์
ถึงกุศลของเทพยดา ตลอดถึงศาสนาพระศรีอารย์


ภาพที่ 11
ยุคมิคสัญญี
ก่อนศาสนาพระศรีอารย์ มนุษย์จะไร้ศีลธรรม
มุ่งประหัสประหารกันไม่เลือกหน้า จะรอดตายแต่ผู้จำศีลภาวนา


ภาพที่ 12
เกิดต้นกัลปพฤกษ์
ในศาสนาพระศรีอารย์ ผู้ใส่บาตร ถวายไตรจีวร
สร้างพระพุทธรูป ทอดกฐินเป็นต้น จะไปเกิดนึกอะไรก็สอยเอาได้


ภาพที่ 13
คนเกิดในศาสนาพระศรีอารย์
คนกตัญญูให้ทาน รักษาศีล บวชพระเณร
สร้างศาลากุฎีเป็นต้น จะได้ไปเกิดเป็นสุขยิ่ง


ภาพที่ 14
พระมาลัยแจ้งข่าวนรกสวรรค์
ที่ท่านพบเห็นและรับสั่งมาแก่บรรดาญาติ
ให้ละบาป ตั้งใจทำบุญแผ่บุศลส่งไปให้ภาพเขียนโดย
พระเทวาภินิมมิต จิตรกรเอกกรมศิลปกร