วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุการอัญเชิญพระบรมพระสารีริกธาตุ
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ( พระอาจารย์ลี )


เมื่อพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ( พระอาจารย์ลี ) ได้ทราบว่าพระบรมสารีริกธาตุมีจริงแล้ว ท่านจึงได้ทำพิธีอัญเชิญและก็ปรากฏว่า พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาจริง ๆ เรื่องนี้มีผู้สนใจมากจึงได้ถามผู้ใกล้ชิดที่ติดตามพระอาจารย์ลีและได้ความว่า ก่อนจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอาจารย์ลีสวดมนต์บทนี้

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา , พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ ( กราบ )
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม , ธมฺมํ นมสฺสามิ ( กราบ )
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ , สงฺฆํ นมามิ ( กราบ )

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ( ๓ จบ )

อุกาส ทวารตเยน กตํ สพฺพํ อปราธํ ขมเถ เม ภนฺเต ฯ
วนฺทามิ ภนฺเต เจติยํ สพฺพํ สพฺพตฺถฐาเน สุปติฏฐิตํ สารีรงฺคธาตุ
มหาโพธึ พุทธรูปํ สกฺการตฺถํ อรหํวนฺทามิ สพฺพทา


บูชาพระรัตนตรัย

พุทฺธปูชา มหาเตชวนฺโต ข้าพเจ้าถวายบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีเดชศักดานุภาพอันยิ่งใหญ่ ล่วงเสียซึ่งอำนาจของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอถวายบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เพราะเหตุนั้น การบูชา ( พระพุทธเจ้า ) ซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่
พุทฺธํ ชีวิตํ ยาวนิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าตลอดไป จนกว่าจะได้บรรลุอสวักขยญาณนั้นเทอญ
ธมฺมปูชา มหปฺปญฺโญ ข้าพเจ้าขอถวายบูชาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นบ่อเกิดซึ่งสติปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอถวายบูชาพระธรรมเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น การบูชา ( พระธรรม ) จึงเป็นเหตุนำมาซึ่งสติปัญญาอันยิ่งใหญ่
ธมฺมํ ชีวิตํ ยาว นิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าว่า เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าตลอดไป จนกว่าจะได้บรรลุอาสวักขยญาณนั้นเทอญ
สงฺฆปูชา มหาโภควโห ข้าพเจ้าขอถวายบูชาพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ปฏิบัติชอบแล้วด้วย กาย วาจา ใจ และเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ทั้งหลาย มีอริยทรัพย์ เป็นต้น เพราะเหตุนั้น การบูชา ( พระสงฆ์ ) จึงเป็นเหตุนำมาซึ่งโภคทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่
สงฆํ ชีวิตํ ยาว นิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระสังฆเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าตลอดไป จนกว่าจะได้บรรลุอาสวักขยญาณ นั้นเทอญ
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ พุธฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เม สรณํ วรํ เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เม ชยมงฺคลํ ที่พึ่งอันอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งยงของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวสัจจวาจาไปแล้วนั้น ขอจงเป็นศิริชัยมงคลแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญ
ยงฺกิญจิ รตนํ โลเก วิชฺชติ วิวิธํ ปุถุ รตนํ พุทฺธ ธมฺม สงฺฆสมํ นตฺถิ ตสฺมา โสตถี ภวนฺตุ เม ฯ รัตนะอันใดอันหนึ่งในโลกมีมากมายหลายอย่างต่าง ๆ กัน แม้รัตนะเหล่านั้นจะประเสริฐเลิศยิ่งเทียบเท่าเสมอด้วยรัตนตรัยนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้น ขอความสวัสดีภาพราบรื่นชื่นบาน จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญ ( ให้กราบลงหนหนึ่ง )
ปริสุทฺโธ อหํ ภนฺเต ปริสุทฺโธติมํ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ธาเรตุ ข้าแต่พระรัตนตรัยเจ้าที่เจริญ บัดนี้ข้าพเจ้าขอบอกกล่าวแสดงความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าต่อพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการ ขอพระรัตนตรัยเจ้าขอทรงทราบไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ในกาลบัดนี้
สพฺเพ สตฺตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง อเวรา โหนตุ ขออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อพฺยาปชฺฌา โหนตุ ขออย่าได้เบียดเบียนกันเลย
อนีฆาโหนตุ ขออย่ามีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ ขอจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนเถิด ฯ
สพฺเพ สตฺตา สทา โหนฺตุ อเวรา สุขชีวิโน ขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทอญ
กตํ ปุญฺญผลํ มยฺหํ สพฺเพ ภาคี ภวนฺตุเต ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาด้วยกาย วาจา ใจ แล้วนั้นเทอญฯ

เมื่อสวดจบแล้ว นั่งสมาธิ สงบจิต อธิษฐานขอพระบรมสารีริกธาตุถ้ามีบุญบารมี ขอให้เสด็จลงมา นั่งจงสว่างจะมีแสงวูบวาบผ่านมา แล้วไปดูตามที่บูชาจะมีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาทุกครั้ง
การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระอาจารย์ลีมักใช้ดอกมะลิ ดอกพิกุลซึ่งมีผู้นำไปถวายเสมอ จากนั้นจะประพรม ( ใช้ขวดฉีดน้ำหอม ) ด้วยน้ำมันหอมและใช้ธูปอินเดียจุดบูชาทุกวันเป็นประจำ
การสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ใช้แก่นไม้จันทน์ฝนกับหินโดยมีน้ำฝนใส่ผสมไปด้วย มักนิยมสรงในวันสงกรานต์ทุกปี ( ไม่ใช้น้ำอบไทยเพราะมีแป้ง )
พระอาจารย์ลี ต้องการให้มนุษย์ และเทวดาได้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องจากเป็นของสูงในพระศาสนา เพราะถ้าใครบูชาแล้วด้วยดี ย่อมเป็นเครื่องดึงดูดกล่อมเกลานิสัยของผู้นั้นให้สูงขึ้นตามลำดับ เหมือนหมอกเมฆ ถ้าอยู่ในแผ่นดินย่อมก่อให้เกิดความอบอ้าว เมื่อหมอกเมฆได้ลอยตัวขึ้นไปในอากาศแล้วขยายตัวออกตกลงมาเป็นฝน ย่อมนำความชุ่มเย็นมาสู่ปวงชนในโลก ให้มีความสุขกาย สุขใจได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น ท่านจึงได้ก่อสร้างพระธุตังคเจดีย์ขึ้นไว้ ณ วัดอโศการาม เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ