วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

พระธาตุประจำปีเกิด (ปีมะแม)
พระธาตุประจำปีเกิด (ปีมะแม)

คนปีมะแม (แพะ) เมื่อมีเคราะห์หรือชีวิตช่วงใด รู้สึกมีปัญหาหรือมีอุปสรรค การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่น ควรหาเวลาหาโอกาสไปนมัสการธาตุประจำปีเกิดของตน ซึ่งคนปีมะแม (แพะ) ต้องไปบูชา พระธาตุดอยสุเทพ ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่มีชีวิตอยู่หรืออย่างน้อยสักครั้งในชีวิต ซึ่งนอกจากความยุ่งยากต่างๆ ในชีวิตของท่าน จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ยังถือว่าท่านได้บุญกุศลและมีอายุยืน ที่สำคัญการที่ท่านได้มานมัสการพระบรมธาตุนั้น โบราณท่านว่าได้อานิสงค์มาก

และที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษก็คือ ตามเกณฑ์ชะตาคนที่เกิดปีมะแม (แพะ) ปีใดที่มีอายุลงท้ายด้วยเลข ๑, ๒ และ ๖ เป็นช่วงชีวิตที่มีเคราะห์ ควรทำบุญใหญ่ ปล่อยวัวควาย ธุรกิจที่ทำอยู่จะเจริญรุ่งเรืองมีลาภผลตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นจึงขอแนะนำว่า ควรหาโอกาสไปนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ ให้ได้ ย่อมบังเกิดอานิสงส์ให้ชีวิตคนปีมะแมดีขึ้นอย่างแน่นอน

พระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ (เลขที่ ๑๒๔ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) สร้างราว พ.ศ. ๑๙๒๖ สมัยพระเจ้ากือนาเป็นเจดีย์แบบเชียงแสนผสมลังกาบรรจุพระบรมธาตุส่วนกะโหลกศีรษะ ซึ่งได้จากสุโขทัยและแตกเป็น ๒ องค์ (อีกองค์อยู่ที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่) มีงานสรงน้ำทุกวันวิสาขบูชาหรือวันเพ็ญเดือน ๖ (เดือน ๘เหนือ)

เกี่ยวกับ พระบรมธาตุ ที่นำไปบรรจุที่พระเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพนั้น สืบเนื่องจากพระเจ้ากือนาแห่งแคว้นล้านนา ทรงนิยมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงส่งทูตขอพระสุมณเถระจากเมืองศรีสัชนาลัยไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้ทางล้านนาบ้าง พระสุมณเถระเดินทางออกจากเมืองศรีสัชนาลัยไปเมืองเหนือ พร้อมด้วย พระบรมธาตุ ที่ขุดพบในพระเจดีย์เก่าแก่ในเมืองศรีสัชนาลัย  เมื่อตอนขุด (สถานที่ดังกล่าวอยู่กลางทางระหว่างสุโขทัยกับศรีสัชนาลัย) พบผอบทองเหลืองพอเปิดผอบทองเหลือง ก็พบผอบเงิน เมื่อเปิดผอบเงินก็พบผอบทองคำ ภายในผอบทองคำมีผอบแก้วประพาฬ เปิดผอบแก้วประพาฬออก จึงพบพระธาตุเท่าผลทับทิม ต่อมาจึงค่อยรู้ว่า วัตถุขนาดผลทับทิมนั้นเป็นผอบอีกชิ้น จึงเปิดออกก็พบ พระบรมธาตุ ที่แท้จริง ๑ องค์ มีสัณฐานเท่าเม็ดถั่วเขียว มีสีสวยงามดังสีทอง

พระเจ้ากือนาจึงโปรดให้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุ พระบรมธาตุ ที่พระสุมณเถระทำขึ้นมาจากสุโขทัย ดังนั้นวัดสวนดอก (หรือวัดบุปผาราม) จึงเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์ที่สำคัญเป็นแห่งแรกของนครเชียงใหม่ ต่อมา พ.ศ. ๑๙๒๖ จึงโปรดให้สร้างพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสุมณเถระนำมาจากสุโขทัยนั้นด้วยอานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พราตุพลันแตกเป็น ๒ องค์ อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว

คำไหว้พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ด้านตะวันออก:
โมกขะปะฐะมะวะรัง อะปายะนิวะระณัง อะระหัง สัคคะ โสปาณังฯ
แปลว่า ขอให้เข้าไปใกล้บันไดสวรรค์ อันห้ามเสียซึ่งอบายภูมิ ซึ่งเป็นธรรมอันข้ามพ้นในเบื้องต้นอันประเสริฐ

ด้านใต้:
ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตุวา ปัตตะจีวะรัง ยัง ยัง ชาตัง สังฆะมัชเฌ สุวาตะฯ
แปลว่า หากข้าพเจ้าเกิดมาในชาติใด ขอให้ได้ถือพระอุปัชฌาจารย์ก่อน แล้วถือบาตรและจีวรบวชใหม่ท่ามกลางสงฆ์

ด้านตะวันตก:
สุวัณณะ เจติยัง เกศาวะระมัตถะลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเท วะนามะทัง นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ
แปลว่าข้าพเจ้าไหว้อยู่ซึ่งพระธาตุอันประเสริฐ คือพระมัตถะลุงคะธาตุ และพระเกศาธาตุ อันประดิษฐานในพระสวรรณเจดีย์นามว่า สุเทพ ที่มนุษย์และทวยเทพทั้งปวงบูชาแล้ว

ด้านเหนือ:
ปัญญะวะ อัสสะมิงะยะวะ จันทิมา อิวะ ธาระยัง ปิฏะกัตตะเย สาสะนะนัช ยานิเกติฯ
แปลว่า ขอให้เป็นผู้มีปัญญาดุจพระจันทร์เพ็ญ ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฏก อันเป็นคำสั่งสอนที่เป็นเครื่องนำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์