วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ภาพที่ ๕๐ พระพิมพาพิลาปรำพันถึงพระพุทธองค์ เสด็จพุทธดำเนินไปโปรดถึงในปราสาทภาพที่ ๕๐
พระพิมพาพิลาปรำพันถึงพระพุทธองค์ เสด็จพุทธดำเนินไปโปรดถึงในปราสาท
ภาพที่เห็นอยู่นั้น  เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระนางพิมพายโสธรา  ผู้เคยเป็นพระ
ชายา  เมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ  คือเมื่อยังไม่ได้เสด็จออกบวช


วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระนางพิมพานี้    เป็นวันเดียวกับที่เสด็จไปทรงภัตตาหารใน
พระราชนิเวศน์ของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา  ดังได้บรรยายไว้แล้ว  สถานที่เสด็จไปโปรดพระนางพิมพา  คือ  ปราสาทที่ประทับของพระนางนั่งเอง  ผู้ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาในการนี้   มีพระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ  ผู้สองอัครสาวก  และพระเจ้าสุทโธทนะ


พระนางพิมพาทรงเศร้าโศกเสียพระทัย        ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชเป็นต้นมา  
ด้วยเข้าพระทัยว่า พระนางถูกพระพุทธเจ้าทรงทอดทิ้ง  ยิ่งเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองกบิลพัสดุ์ครั้งนี้  ความเสียพระทัยยิ่งมีมากขึ้น ขนาดพระเจ้าสุทโธทนะรับสั่งให้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า  พระนางยังเสด็จมาไม่ได้   แม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาถึงปราสาทที่ประทับของพระนางแล้ว    พระนางยังเสด็จดำเนินมาเองไม่ได้  พระนางก็ล้มฟุบลง  กลิ้งเกลือกพระเศียรลงเหนือพระบาทพระพุทธเจ้า  แล้วพิลาปรำพันกันแสงแทบสิ้นสมปฤดี


พระเจ้าสุทโธทนะทูลพระพุทธเจ้าถึงความดีของพระนางพิมพาว่า  เป็นสตรีที่จงรักภักดีต่อ
พระพุทธเจ้า  ไม่เคยแปรพระทัยเป็นอื่นเลยตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากไป   พระพุทธเจ้าตรัสสนองพระดำรัสของพุทธบิดาว่า  พระนางพิมพาจะได้ทรงซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระองค์แต่เฉพาะในชาตินี้ก็หาไม่  แม้ในอดีตชาติหนหลังอีกหลายชาติ  พระนางก็เป็นคู่ทุกข์คู่ยากผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ตลอดมา     แล้วพระพุทธเจ้าตรัสชาดกอีกเป็นอันมากให้พระพุทธบิดา  และพระนางพิมพาฟัง


พระนางฟังแล้ว  ทรงสร่างโศกและคลายความเสียพระทัย  ทรงเกิดปีติโสมนัสในพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลง   พระนางพิมพายโสธรา  ก็ได้
ทรงบรรลุพระโสดาบัน  หรือโสดาปัตติผล