วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ภาพที่ ๔๘ เสด็จทรงบาตรในเมือง พระนางพิมพายโสธราเห็น จึงชี้ให้ พระราหุลดู ตรัสว่า "นั่นคือบิดาของเจ้า"ภาพที่ ๔๘
เสด็จทรงบาตรในเมือง พระนางพิมพายโสธราเห็น
จึงชี้ให้ พระราหุลดู ตรัสว่า "นั่นคือบิดาของเจ้า"
เมื่อฝนโบกขรพรรษตกลงมาเป็นห่าใหญ่  พระสงฆ์สาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าครั้งนี้  เห็น
เป็นที่อัศจรรย์  จึงสนทนากันด้วยพิศวงว่า  ฝนเช่นนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน  พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกพระสงฆ์ว่า  ฝนโบกขรพรรษตกในสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่น่าอัศจรรย์เลย    แต่ที่น่าอัศจรรย์คือ    ฝนโบกขรพรรษตกในสมัยที่พระองค์พระชาติเป็นพระเวสสันดร


พระสงฆ์ทั้งปวงใคร่สดับเรื่องราวของเวสสันดร  จึงทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้า
จึงตรัสเรื่องเวสสันดรชาดก    ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนพระเวสสันดรเสด็จนิวัติกลับเข้าเมือง   และเกิดฝนโบกขรพรรษตกลงมาเป็นห่าใหญ่เหมือนคราวนี้     เรื่องเวสสันดรชาดกที่คนไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนาอาราธนาสงฆ์เทศน์ให้ฟังที่เรียกว่า   'เทศน์มหาชาติ'  ทุกวันนี้  เกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้า   ตรัสเทศนาครั้งนี้  คือ   ในคราวเสด็จโปรดพระประยูรญาติเป็นครั้งแรกนี้เอง


ฝ่ายประยูรญาติทั้งปวง   รวมทั้งพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาด้วย   ต่างถวายบังคมพระพุทธเจ้า  แล้วทูลลาเสด็จกลับเข้าเมือง  แต่จะได้มีผู้หนึ่งผู้ใดทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าไปทรงรับอาหารบิณฑบาตที่นิเวศน์ของตนก็หาไม่


รุ่งเช้า พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารทั้งหมด จึงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมือง  ชาวเมืองแตกตื่นกันโกลาหล    ด้วยไม่เคยคิดว่าพระพุทธเจ้าซึ่งกษัตริย์โดยพระชาติกำเนิด   จะเสด็จภิกขา แปลความหมายให้เป็นภาษาสามัญที่สุภาพหน่อยก็ว่า  เที่ยวขอเขากิน


ปฐมสมโพธิรายงานเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่า "ในขณะนั้นบรรดามหาชนชาวเมืองแจ้งว่า  พระผู้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเที่ยวภิกขาจารบิณฑิบาต    ดังนั้น   ก็ชวนกันเปิดแกลแห่งเรือนทั้งหลายต่างๆ  
อันมีพื้น  ๒  ชั้น แล  ๓  ชั้น เป็นต้น  แต่ล้วนขวนขวายในกิจที่จะเล็งแลดูพระสัพพัญญู   อันเสด็จเที่ยวบิณฑบาตทั้งสิ้น"


แม้พระนางพิมพายโสธราผู้เคยเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้า     ซึ่งมี
พระทัยไม่เคยสร่างพระโสกีตลอดมา    ได้ยินเสียงชาวเมืองอื้ออึงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าเมืองมาตามถนน   ก็จูงพระหัตถ์ราหุลผู้โอรส    ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุได้  ๗  ปี  เสด็จไปยังช่องพระแกล    ครั้นเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จนำหน้าพระสงฆ์มา  พระนางก็ทรงชี้ให้ราหุลดู  และตรัสบอกโอรสว่า  "นั่นคือพระบิดาของเจ้า"