วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ภาพที่ ๔๗ ทรงแสดงปาฏิหารย์เหาะให้เห็น หมู่พระญาติก็สิ้นทิฐิมานะถวายบังคมพร้อมกันภาพที่ ๔๗
ทรงแสดงปาฏิหารย์เหาะให้เห็น หมู่พระญาติก็สิ้นทิฐิมานะถวายบังคมพร้อมกัน
ภาพที่เห็นก็แสดงถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่ง  ซึ่งต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้ว  เป็นตอนที่เรียกว่าพระ
พุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหารย์ทำลายทิฐิมานะความถือตัวของพระประยูรญาติของพระพุทธเจ้า


เจ้าศากยะ  พระญาติวงศ์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นชั้นผู้ใหญ่  ต่างถือองค์ว่าเป็นพระญาติผู้ใหญ่  
มีพระชนม์สูงกว่าพระพุทธเจ้า  ซึ่งขณะนั้นเพียง ๓๖  ปีกว่าๆ  เมื่อมารับเสด็จและเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นิโครธาราม  จึงไม่ถวายอภิวาทบังคม  คือไม่ไหว้พระพุทธเจ้า  แต่ส่งเจ้าชายเจ้าหญิงศากยะเยาว์วัยกว่าพระพุทธเจ้าออกไปอยู่แถวหน้า  ให้ไหว้พระพุทธเจ้าแทน  ส่วนพวกตนอยู่แถวหลังไม่ยอมไหว้


ตำนานปฐมสมโพธิว่า     ด้วยเหตุดังกล่าวพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ในอากาศ  
แล้วโปรยละอองธุลีพระบาทลงเหนือศีรษะของบรรดาเจ้าศากยะ


พระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเสด็จมารับเสด็จและเฝ้าพระพุทธเจ้า  ทรงเห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้น จึงทรงประนมพระหัตถ์อภิวาทพระพุทธเจ้า  ฝ่ายพระประยูรญาติทั้งปวงในที่นั้น  ก็ต่างทิฐิมานะ  แล้วถวาย
อภิวาทพระพุทธเจ้าพร้อมกันทั่วทุกองค์


ปฐมสมโพธิว่า   "ในทันใดนั่นเอง   มหาเมฆใหญ่ได้ตั้งเค้าขึ้นมา   แล้วหลั่งสายฝนลงมาห่าใหญ่  ฝนนั้นเรียกว่า 'โบกขรพรรษ'  มีสีแดง  ผู้ใดปรารถนาหรือประสงค์ให้เปียก  ย่อมเปียก  ไม่ปรารถนาให้เปียก  ก็ไม่เปียก  โดยเม็ดฝนจะกลิ้งหล่นจากกายเหมือนหยาดน้ำกลิ้งจากใบบัว"